ساختمان شماره یک – دفتر مرکزی


تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان سربداران، شماره ۲۸
تلفن: ۴۰۰۰ ۴۲۰۸
فکس:۴۲۰۸ ۴۲۰۸
contact@remisco.com

2015-05-06-remis-logo


ساختمان شماره دو – شرکت رمیس آسا افزار


تهران، خیابان ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، شماره ۱۷
تلفن: ۴۰۰۰ ۴۲۰۸
فکس: ۴۲۰۸ ۴۲۰۸

2015-05-06-remisasa-logo


موسسه آموزش عالی ارژنگ

تهران، خیابان ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، شماره ۱۷
تلفن: ۵۰-۵۳۴۸ ۸۸۹۹
فکس: ۹۱۴۲ ۸۸۹۶
www.arjang.ac.ir