گفتگوی رضا قربانی از راه پرداخت با احسان پورمند و وحید محمودیان از شرکت رمیس در کنگره موبایل بارسلون

گفتگوی رضا قربانی از راه پرداخت با احسان پورمند و وحید محمودیان از شرکت رمیس در کنگره موبایل بارسلون video_کام ویوا

۱۴ اسفند ۱۳۹۵
گفتگوی رضا قربانی از راه پرداخت با احسان پورمند و وحید محمودیان از شرکت رمیس در کنگره موبایل بارسلون

گفتگوی رضا قربانی از راه پرداخت با احسان پورمند و وحید محمودیان از شرکت رمیس در کنگره موبایل بارسلون video_کام ویوا